logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 6 (11 ส.ค. 2560)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตหนังสือคู่มือนักวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ และแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

(7 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

(7 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

(31 ก.ค. 2560)

ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

(31 ก.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(24 ก.ค. 2560)

ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(24 ก.ค. 2560)

ประกาศราคากลางโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงานระดับอนุภูมิภาค GMS และ IMT-GT

(12 ก.ค. 2560)

ราคากลางเช่าอุปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. โดยวิธีพิเศษ

(28 มิ.ย. 2560)

ราคากลางเช่าสถานที่จัดงานประชุมประจำปี 2560 ของ สศช.

(23 มิ.ย. 2560)

ประกาศราคากลาง การจ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยวิธีตกลงราคา

(20 มิ.ย. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(29 พ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางโครงการ การจ้างพิมพ์เอกสาร  รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชน

(23 พ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560

(4 พ.ค. 2560)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(31 มี.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงาน ซื้อครุภัณฑ์ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้องผู้บริหาร

(31 มี.ค. 2560)

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(31 มี.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)

(31 มี.ค. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 มี.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28 มี.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!