logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(22 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับภาษาอังกฤษ

(22 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone

(22 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (ส่วนกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2561

(22 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต. สพก.) ปีงบประมาณ 2561

(22 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

(22 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ

(22 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางในการจ้างทำแฟ้มเจาะช่องหน้าต่าง สีฟ้าและสีเขียว สำหรับเข้าคลังพัสดุ

(21 ส.ค. 2560)

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 5 ห้องผู้บริหาร

(18 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!