logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(18 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี

(18 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.

(17 ม.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ&nbs

(12 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

(12 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2561

(5 ม.ค. 2561)

ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด

(4 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(3 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(27 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางโครงการซื้อผงหมึกสาหรับเครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(27 ธ.ค. 2560)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ธ.ค. 2560)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2558 ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(21 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(21 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(21 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(21 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone

(19 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(19 ธ.ค. 2560)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(19 ธ.ค. 2560)

เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(19 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!