logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ส.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสารสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดการประชุมและนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ก้าวพอดี ๒๕๖๕ พลิกโฉมประเทสไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

(30 ส.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการองค์ความรู้วนเกษตร ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูล Financial Times ปีที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางพิจารณาแผนงานโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ

(26 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมประจำปี 2565 ของ สศช. ผ่านระบบออนไลน์

(26 ส.ค. 2565)

ประกาศ สพน. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้หัวข้อ  ก้าวพอดี ๒๕๖๕ พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพา

(25 ส.ค. 2565)

ประกาศราคากลางจ้างการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ส.ค. 2565)

ประกาศราคากลาง ซื้อโครงการถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย

(23 ส.ค. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 ส.ค. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสารสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 ส.ค. 2565)

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับประชาชน

(23 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำระบบลงทะเบียนและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการจัดการประชุมระหว่างประเทศ การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรฐกิ

(23 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ส.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!