logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 มี.ค. 2565)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 มี.ค. 2565)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติการซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ และอาหาร สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ประจำปี ๒๕๖๕ ครบรอบปีที่ ๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เดินทางลงศึกษาพื้นที่ยุทธศาสตร์ ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติเช่าห้องประชุม สำหรับจัดประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๒ กลุ่มภาคเอกชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุม สำหรับจัดประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รอบ ๒ 

(28 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

(28 มี.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(28 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำเสริมแรงดัน (BOOSTER PUMP) พร้อมติดตั้ง อาคาร 5

(23 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(23 มี.ค. 2565)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 มี.ค. 2565)

ประกาศราคากลางงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 มี.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!