logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

(19 ต.ค. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2560

(16 ต.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(12 ต.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำนวน 10 เดือน)

(11 ต.ค. 2560)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

(29 ก.ย. 2560)

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

(27 ก.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

(26 ก.ย. 2560)

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

(26 ก.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(26 ก.ย. 2560)

ประกาศราคากลางในการประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ก.ย. 2560)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ก.ย. 2560)

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

(25 ก.ย. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(25 ก.ย. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสานักงาน

(22 ก.ย. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฉบับประชาชน

(22 ก.ย. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี)

(22 ก.ย. 2560)

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน

(22 ก.ย. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ  ศาสตร์กษัตริย์

(19 ก.ย. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 2560

(18 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!