logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(8 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(8 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(8 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(8 ธ.ค. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(8 ธ.ค. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2560

(4 ธ.ค. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(4 ธ.ค. 2560)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

(30 พ.ย. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 พ.ย. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๘ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

(27 พ.ย. 2560)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด

(24 พ.ย. 2560)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)  อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10 พ.ย. 2560)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(9 พ.ย. 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2560

(6 พ.ย. 2560)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๘ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์&

(3 พ.ย. 2560)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ย. 2560)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(31 ต.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

(30 ต.ค. 2560)

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน ๓ ชุด

(30 ต.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๘ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

(25 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!