logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจำนวน 5 อัตรา

(29 ก.ค. 2557)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน 5 อัตรา

(29 ก.ค. 2557)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

(28 ก.ค. 2557)

ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(27 มิ.ย. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบ SAN

(27 มิ.ย. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบสาร

(13 มิ.ย. 2557)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถการประมวลผลระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (CVMs)

(13 มิ.ย. 2557)

ร่างขอบเขตของงาน : กรอบการดาเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ปีงบประมาณ 2557

(4 มิ.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์

(26 พ.ค. 2557)

ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา

(26 พ.ค. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา

(26 พ.ค. 2557)

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว

(26 พ.ค. 2557)

ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557

(26 พ.ค. 2557)

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557

(26 พ.ค. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการ

(26 พ.ค. 2557)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์

(1 เม.ย. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบจากการรว

(1 เม.ย. 2557)

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิง

(1 เม.ย. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเค

(1 เม.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างทำพาร์ทิชั่น (Partition) พร้อมติดตั้ง

(24 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!