logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(8 ธ.ค. 2558)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(8 ธ.ค. 2558)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับปรับปรุง

(4 ธ.ค. 2558)

ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาในการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์สานักงานด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์

(3 ธ.ค. 2558)

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(3 ธ.ค. 2558)

ประกาศ ราคากลางโครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อภารกิจการถ่ายโอน

(25 พ.ย. 2558)

ประกาศ ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(24 พ.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 พ.ย. 2558)

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 พ.ย. 2558)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์

(17 พ.ย. 2558)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(11 พ.ย. 2558)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2559

(11 พ.ย. 2558)

ประกาศ ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง

(11 พ.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีตกลงราคา

(16 ต.ค. 2558)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ(ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวัดนนทบุรี

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(15 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2559

(15 ก.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!