logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 6 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560

(7 ก.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

(6 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

(6 ก.ย. 2559)

ร่างประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(2 ก.ย. 2559)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสานักงานฯ (ส่วนกลาง และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี)

(2 ก.ย. 2559)

ประกวดราคาโครงการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

(2 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT

(2 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(2 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง

(29 ส.ค. 2559)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน IMT-GT โดยวิธีพิเศษ

(24 ส.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช.

(17 ส.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช.

(10 ส.ค. 2559)

ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

(8 ส.ค. 2559)

ประกาศสอบราคางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง

(5 ส.ค. 2559)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

(5 ส.ค. 2559)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง

(5 ส.ค. 2559)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง

(5 ส.ค. 2559)

ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

(4 ส.ค. 2559)

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(15 ก.ค. 2559)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN)

(15 ก.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!