logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดนิทรรศการในการประชุมกลุ่มย่อยภาคบ่าย กลุ่มที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ของการประชุมประจำปี ๒๕๖๑ ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๓๐,๐๙๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนำเสนอระบบรายงานอัจฉริยะด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยการเช่าใช้และพัฒนา Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบ Cloud ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(26 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปและกล่องใส่เกียรติบัตรเพื่อใช้ในกิจกรรม  ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี)

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดงานประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบ และจัดทำภาพติดบอร์ดนิทรรศการ ในการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ กำหนดการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตแฟ้มใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการ  นวัตกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยยุวนวัตกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2561  ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีคัดเลือก

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษ

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ด้านการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศช.

(24 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!