logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ

(18 ต.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย

(18 ต.ค. 2559)

ประกาศราคากลางโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลรายจ่ายด้านสุขภาพของภาคเอกชนตามระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวาร

(17 ต.ค. 2559)

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดด้านการผลิต และด้านการใช้จ่าย

(12 ต.ค. 2559)

ประกาศราคากลางโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีประชาชาติสู่ระบบ ค.ศ. ๒๐๐๘ ระยะที่ ๒

(12 ต.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552

(12 ต.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558

(11 ต.ค. 2559)

ประกาศรายละเอียดข้อตกลงเพิ่มเติม การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน IMT-GT โดยวิธีพิเศษ

(30 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social impact partnership model)

(30 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 21 เครื่องต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560

(30 ก.ย. 2559)

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

(29 ก.ย. 2559)

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(29 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตแผนภาพ Infographic ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ

(29 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564

(29 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง จ้างแปลเอกสารคู่มือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment Guidelines)

(28 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสาร (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาไทย

(28 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ

(28 ก.ย. 2559)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28 ก.ย. 2559)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง

(28 ก.ย. 2559)

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!