logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ส.ค. 2561)

จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ครั้งที่ 2-2561

(8 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ สศช. (NESDB New Entry Program) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ Serious Play เพื่อออกแบบความสุขให้ สศช.

(7 ส.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(7 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงธรรมจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ส.ค. 2561)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. เดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงของสำนักงานฯ

(2 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!