logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลาง การซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 62 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีสอบราคา

(9 ธ.ค. 2559)

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) พร้อมติดตั้ง

(7 ธ.ค. 2559)

ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว

(7 ธ.ค. 2559)

ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) พร้อมติดตั้ง

(7 ธ.ค. 2559)

ประกาศราคากลางจ้างบูรณะปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร

(7 ธ.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานเช่าอุปกรณ์ จ้างล่ามแปลภาษา และจ้างตกแต่งสถานที่ สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 21

(2 ธ.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว

(30 พ.ย. 2559)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว

(30 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานขับรถเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน GMS โดยวิธีพิเศษ

(24 พ.ย. 2559)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(21 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณ  Fiber Optic

(18 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

(16 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(16 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบบที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่

(11 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ

(9 พ.ย. 2559)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม โดยวิธีคัดเลือก

(8 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance)

(4 พ.ย. 2559)

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP Phone พร้อมลิขสิทธิ์ จานวน 32 เครื่อง

(20 ต.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!