logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำโมชั่นกราฟฟิค (Motiongraphic) ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.ย. 2561)

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือสำหรับโครงการความร่วมมือกรอบแม่น้ำโขงล้านช้าง เรื่อง การพัฒนาร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(14 ก.ย. 2561)

จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.ย. 2561)

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.ย. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ : ประเมินผลแผนฯ ๑๒ ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา

(14 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันยองประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ๙ ย่างสู่ความยั่งยืน ภาคธุรกิจเอกชน

(13 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูม้วนไฟฟ้าทางเข้าออกด้านถนนกรุงเกษม

(13 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝ้าเพดานห้อง ทปษ.ธิดา และกระจกห้อง เลขานุการ ทปษ.ธิดา

(12 ก.ย. 2561)

จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!