logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช.

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series)

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ

(23 ม.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series)

(23 ม.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(19 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ

(18 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(18 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี

(18 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.

(17 ม.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ&nbs

(12 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

(12 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2561

(5 ม.ค. 2561)

ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด

(4 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(3 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!