logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประมวลผลตารางอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

(31 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4-2561

(30 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนและ Flasing

(30 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (FIRE PUMP)

(30 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ม.ค. 2562)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ม.ค. 2562)

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่และเช่าอุปกรณ์การถ่ายทอดสดผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561

(28 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่    จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เผยแพร่ในงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 2/2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ ผลสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

(24 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Laser pointer  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ม.ค. 2562)

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยวิธีคัดเลือก

(24 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!