logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(9 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาจ้างพิมพ์หนังสือรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(2 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม nesdc.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซ NGV/เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 เม.ย. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนมีนาคม 2562

(29 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

(29 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

(28 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบาย

(27 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง กยป.

(27 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!