logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดชลบุรี นครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ  เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับจัดการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และศึกษาดูงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ณ

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ  จ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกว

(20 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน  2 คัน (กสท.)

(16 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สพอ.

(16 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ

(16 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!