logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ และจ้างผูกผ้าระบาย สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ค. 2564)

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ภายในห้องอาคาร สศช. และอาคาร 5 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุมระดมความเห็นต่อกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กลุ่มภาคเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ และจ้างผูกผ้าระบาย สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ค. 2564)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

(30 มิ.ย. 2564)

จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 11 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(29 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!