logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

(28 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบาย

(27 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง กยป.

(27 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

(26 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวีดีโอ

(26 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่อใบรับรองการใช้งาน Certificate RapidSSL เพื่อเข้าสู่การให้บริการบนระบบเครือข่ายของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า สนส.

(21 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร ปชส.

(20 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 4/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!