logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2561)

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ก.ย. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการใช้คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis RIA) ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ย. 2561)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.ย. 2561)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(4 ก.ย. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(4 ก.ย. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(4 ก.ย. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users)

(4 ก.ย. 2561)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(4 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!