logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. 

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครูผ่านการ์ตูนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความตระหนักในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสียงเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างการตระหนักรู้ยุทธศาสตร์ชาติแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการจัดประชุมปฏิบัติการ

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ งานประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.

(12 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(12 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตรเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ เพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕ รหัสครุภัณฑ์ สศช. ๗๓๓-๑๑/๒๕๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.ย. 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของ สพน. เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

(11 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ด้วยวิธี e-bidding

(11 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง งานเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. 

(11 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!