logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร อสท. สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

(16 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการจัดประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9

(16 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   (SDGs) ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครื่องราชสักการะ ตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายภาพพร้อมขาตั้ง ประกอบการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กศม.

(13 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) สำหรับบรรจุข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!