logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อเข้าคลังพัสดุสำหรับใช้สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ย. 2562)

ไฟลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ คัน 

(18 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อเข้าคลังพัสดุ สำหรับใช้สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตเครื่องมือสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ 

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ  คู่มือตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ IMD และ WEF

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร/เช่าโสตทัศน์ สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ จำนวน 4 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์แผ่นพับกำหนดการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!