logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลางการซื้อชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-converged Infrastructure (HCI) จำนวน 1 ระบบ

(24 พ.ย. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-converged Infrastructure (HCI) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กพม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี (กสท.)

(23 พ.ย. 2565)

ประกาศราคากลางการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ

(23 พ.ย. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 พ.ย. 2565)

ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

(23 พ.ย. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 พ.ย. 2565)

ประกาศราคากลางการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 พ.ย. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 พ.ย. 2565)

ประกาศ สพน. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

(23 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้การเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (กยป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ย. 2565)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจำลองการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยแบบล่วงหน้า (Predictive Model)

(14 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุม สำหรับการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสั

(11 พ.ย. 2565)

ประกาศ สพน. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสนามและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบอาคารสำนัก สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซิลิโคนยาแนวขอบหน้าต่างอลูมิเนียม อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 พ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และผู้บริหาร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!