logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนตุลาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ม.ค. 2562)

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

(4 ม.ค. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนธันวาคม 2561

(28 ธ.ค. 2561)

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(28 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(26 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานด้านนโยบายสาธารณะ (Basics of Public Policy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ธ.ค. 2561)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

(25 ธ.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

(25 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ธ.ค. 2561)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ธ.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

(21 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

(20 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกุญแจห้องผู้บริหาร อาคาร 2 ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!