logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ไมโครโฟน

(7 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน และปรับแผนระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

(7 มี.ค. 2562)

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 มี.ค. 2562)

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 มี.ค. 2562)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ Design Thinking to Enhance Policy Experimentation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้อง Data Center และศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) พร้อมติดตั้ง และตรวจเช็คค่าต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น

(4 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดทำงบดุลแห่งชาติตามระบบบัญชีประชาชาติ โดยวิธีคัดเลือก

(4 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก

(1 มี.ค. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนกุมภาพันธ์ 2562

(28 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 2 เครื่อง

(28 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง สบป.

(27 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!