logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศ สพต. เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

(23 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คู่กับสมเด็จพระ

(22 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ม.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(22 ม.ค. 2563)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาและวางระบบการติดตามและขับเคลื่อนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(22 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ม.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ 2563

(20 ม.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(17 ม.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

(17 ม.ค. 2563)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(17 ม.ค. 2563)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(17 ม.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(16 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีภายในห้องปฏิบัติงาน อาคาร ๖ ชั้น ๓ 

(16 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(15 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็นประกอบการพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(15 ม.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!