logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวีดีโอ

(26 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่อใบรับรองการใช้งาน Certificate RapidSSL เพื่อเข้าสู่การให้บริการบนระบบเครือข่ายของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า สนส.

(21 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร ปชส.

(20 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 4/2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการประชุมชี้แจง การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ Regulatory Impact Assessment (RIA)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น ใน 5 ปีแรกไปสู่การปฏิบัติ

(12 มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!