logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มิ.ย. 2563)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความเห็นเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Conceptual Framework) เพื่อการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพา

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ ๒๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กองทุนสวัสดิการ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(28 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!