logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศ สพต. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(27 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน 12 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26 ก.พ. 2563)

ประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26 ก.พ. 2563)

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนตัวชี้วัดศักยภาพชุมชนเพื่อการติดตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก

(26 ก.พ. 2563)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี(กพข.) 

(25 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(25 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง รวมทั้งกำจัดหนู ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(25 ก.พ. 2563)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และการเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลางกับสำนักงานภาค ประ

(24 ก.พ. 2563)

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลช่วงครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

(21 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.พ. 2563)

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone

(20 ก.พ. 2563)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 ก.พ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนพิการผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์แห่งโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.พ. 2563)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน ๑๒ อัตรา

(20 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!