logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความเห็นเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Conceptual Framework) เพื่อการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพา

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ ๒๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กองทุนสวัสดิการ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(28 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และหนู ของสพต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ของปี ๒๕๖๓ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุม สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมบูรณาการกลางเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานภายใต้ ก.บ.ภ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเจาะเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง

(21 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(21 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนตัวชี้วัดศักยภาพชุมชนเพื่อการติดตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก

(19 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงานฯ

(18 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!