logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กลไกการดำเนินงาน ก.บ.ภ.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage server) พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า สำหรับการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ

(17 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับติดตั้งเพื่อนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และการนำเสนอหน้าห้องประชุม รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับการประชุมประจำปี ๒๕๖๓ ของ สศช

(17 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่และการเช่าเครื่องตรวจอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมงานประชุมประจำปี 2563 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯ

(15 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

(15 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(15 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์และเข้าเล่มรายงานการติดตามสถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : จังหวัดมหาสารคามและสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(14 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!