logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชกาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2563)

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติห้อง Data Center จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์และจ้างทำปกเย็บเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. จำนวน 13 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และการเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลางกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแ

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2563)

ประกาศราคากลางโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับเลขาธิการฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 

(22 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(22 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" (EEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!