logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบพิมพ์เขียวโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 4 และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ค. 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563)

(17 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ของ สศช.

(16 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนองประเทศไทยปี 2557-2561

(15 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (

(13 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด และต่างประเทศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างผลิตวีดิทัศน์ประชุมประจำปี 2563 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!