logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ 

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ  คู่มือตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ IMD และ WEF

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร/เช่าโสตทัศน์ สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ จำนวน 4 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์แผ่นพับกำหนดการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. 

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครูผ่านการ์ตูนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความตระหนักในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!