logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (ฝจท.)

(29 ต.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(29 ต.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษามูลค่าที่แท้จริง (Real value) ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) สำหรับประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(29 ต.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564

(29 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meetings ปีงบประมาณ 2564

(28 ต.ค. 2563)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(28 ต.ค. 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ของ สพน.

(28 ต.ค. 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) ของ สพอ.

(28 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อ/จ้าง/เช่า สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่นใหม่ ณ จังหวัดระยอง เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ต.ค. 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค - ก.ย. 2563)

(26 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพรม และเช่าบริการอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับจัดการประชุมประจำปี ๒๕๖๓ ของ สศช. เรื่อง  ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(21 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 

(21 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายปัณฑ์ธร อิสรปัญญากุล)

(21 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Line Official Account เพื่อใช้สื่อสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(15 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอคิราห์ มีทรัพย์)

(6 ต.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายสรเดช ปาระมะ)

(6 ต.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(6 ต.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!