no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

Press Release Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

(23 มิ.ย. 2551)
Press Release Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

Opening Remarks on Sustainable Development Strategies in Asia By Mr. Arkhom Termpittayapaisith

(23 มิ.ย. 2551)
Opening Remarks on Sustainable Development Strategies in Asia By Mr. Arkhom Termpittayapaisith
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคอีสาน

(11 มิ.ย. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคอีสาน เลขาธิการฯ กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่ง ความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำ แห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำที่น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้างเวที เศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค เริ่มต้นจากภาคอีสาน

(11 มิ.ย. 2551)
สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค เริ่มต้นจากภาคอีสาน ดร. สุเมธ ชี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง ในการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค:การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความ พอเพียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายผลแกนนำ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม
not insert alt on tag images

สศช. จัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2543-2573

(11 มิ.ย. 2551)
สศช. จัดทำการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2543-2573 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำ “การคาด ประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573” พบว่า ประชากรไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจาก 62.24 ล้านคนในปี 2543 เป็น 70.65 ล้านคนในปี 2568 และเริ่มลดลงเหลือ 70.63 ล้านคนในปี 2573 เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงจาก 1.81 ในปี 2543 เป็น 1.60 ในปี 2549 และลดลงเหลือ 1.35 ในปี 2573
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคเหนือ

(11 มิ.ย. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคเหนือ ดร.สุทิน กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่ง ความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำ แห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำที่น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้างเวที เศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
not insert alt on tag images

สศช. และธนาคารโลกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ปี 2551

(8 พ.ค. 2551)
สศช. และธนาคารโลกร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ปี 2551 โดย ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Mr.Ian C. Porter ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารโลก สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกความ เข้าใจดังกล่าว ณ อาคารสุริยานุวัตร สศช.
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เปิด พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้เด็กทัศนศึกษาในงานวันเด็กปี

(11 มี.ค. 2551)
สภาพัฒน์เปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ให้เด็กทัศนศึกษาในงานวันเด็กปี เลขาธิการฯ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ตั้งอยู่ภายในอาคาร สุริยานุวัตร อายุ 102 ปี ภายในบริเวณ สศช. ซึ่งอาคารนี้นับเป็นที่ทำการหลังแรกตั้งแต่ปี 2493 โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา อาคารนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกแบบโดยช่างชาวอิตาลีผู้ออกแบบพระที่นั่ง อนันตสมาคม และได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติที่ต้องอนุรักษ์ไว้
not insert alt on tag images

เด็กกว่า 500 คน เที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ

(11 มี.ค. 2551)
เด็กกว่า 500 คน เที่ยวงานวันเด็ก ณ“ พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในวันนี้ให้ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสามารถในวันข้างหน้า เพื่อให้ มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามแนวทาง ของแผนฯ 10
not insert alt on tag images

มอบสื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

(11 มี.ค. 2551)
มอบสื่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สื่อดีวีดีดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยเนื้อหาของสื่อเป็นการรวบรวมรายการ พ.ศ. พอเพียง ใน ตอนที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับเยาวชน
not insert alt on tag images

สศช. จัดทำจดหมายข่าว ภาวะสังคมรายเดือน รายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสถานการณ์

(11 มี.ค. 2551)
สศช. จัดทำจดหมายข่าว “ภาวะสังคมรายเดือน” รายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสถานการณ์ เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานภาวะ สังคมไทยรายไตรมาส นำเสนอต่อสาธารณชน เพื่อรายงานให้ทราบถึงภาวะสังคมไทยทั้งด้านคุณภาพคน ความมั่นคงทางสังคม พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน สิ่งแวดล้อม และเรื่องเด่นประจำไตรมาส ซึ่งได้รับ ความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างดี จวบจนปัจจุบันนำเสนอแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี รวม 16 ฉบับ
not insert alt on tag images

ความสำเร็จและผลงานร่วมในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

(11 มี.ค. 2551)
ความสำเร็จและผลงานร่วมในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนว ทางการดำเนินงานจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom Up และเพื่อให้ทุกจังหวัดสร้าง ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่อไป
not insert alt on tag images

เลขาธิการสภาพัฒน์นำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2551

(31 ม.ค. 2551)
เลขาธิการสภาพัฒน์นำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2551 ดร. อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป บริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลของวันเริ่มต้นการทำงานในปี 2551 และเป็นขวัญกำลังใจให้ การปฏิบัติงานพัฒนาประเทศของสำนักงานฯ ลุล่วงไปได้ด้วยดี
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(31 ม.ค. 2551)
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” วันนี้ (18 ธันวาคม 2550) เมื่อเวลา 8.00 น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” พร้อมด้วยอดีต เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช. โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. พร้อมผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สศช. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์และนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าร่วมกันจัดทำหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับประชาชน

(31 ม.ค. 2551)
สภาพัฒน์และนักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าร่วมกันจัดทำหนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับประชาชน ทั้งนี้ ทีมนักเขียนการ์ตูนที่มาร่วมสร้างสรรค์งานการ์ตูนเรื่องดังกล่าว นำโดยศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) สุรพล พิทยาสกุล (พล ข่าวสด) และได้รับเกียรติจาก ชัย ราชวัตร เป็นผู้ วาดภาพปก สมชาย ปานประชา เป็นผู้วาดการ์ตูนแนะนำหนังสือการ์ตูนก่อนเข้าสู่เรื่องราวของ ความพอเพียง

ลงนามถวายพระพรในเว็ปไซต์

(31 ม.ค. 2551)
ลงนามถวายพระพรในเว็ปไซต์
not insert alt on tag images

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน

(18 ธ.ค. 2550)
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประชาชน
not insert alt on tag images

สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสอง ปี 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550

(18 ธ.ค. 2550)
สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสอง ปี 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาย กิติศักดิ์ สินธุวนิช รองเลขาธิการฯ. และนางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้ติดตาม ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญๆ
not insert alt on tag images

ผลการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14

(19 ต.ค. 2550)
ผลการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมกันเร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการ ในกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคมและต่อประชาชนในพื้นที่ แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ความร่วมมือต่อไป
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

(20 ก.ย. 2550)
วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2550 นี้ คณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เพื่อเตรียมจัดการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง การ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!