logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(3 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างโครงการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมของกลุ่มบุคคลและ/หรือบุคคลตัวอย่างในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ธ.ค. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 ธ.ค. 2563)

ประกาศ สพน. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 ธ.ค. 2563)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 

(30 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

(30 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๓ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จ้างพิมพ์เล่มเอกสาร (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์)ฯ

(27 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 พ.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(26 พ.ย. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(26 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!