no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมประจำปี ๒๕๕๓"ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ สิงหาคม นี้

(9 ส.ค. 2553)
สศช. จัดประชุมประจำปี ๒๕๕๓"ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑" ๖ สิงหาคม นี้ รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา สศช. ได้ใช้การประชุมประจำปีเป็นเวทีรายงาน ผลการพัฒนา และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๒ สศช. ได้จัด ประชุมในหัวข้อ “จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐... สู่แผนฯ ๑๑” เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนฯ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
not insert alt on tag images

ภาคเอกชนร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ 11

(9 ส.ค. 2553)
ภาคเอกชนร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ 11 ภาคเอกชนชี้ หน่วยงานภาครัฐควรมีการประสาน บูรณาการการวางแผนร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น และ ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ระดับชาติกับแผนระดับปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีการกำหนดแผนที่นำทาง และปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลมาเป็นผู้สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคการผลิต
not insert alt on tag images

สื่อมวลชนชี้แผนฯ 11 ควรมีเป้าหมายชัดเจน ท้าทาย และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง

(9 ส.ค. 2553)
สื่อมวลชนชี้แผนฯ 11 ควรมีเป้าหมายชัดเจน ท้าทาย และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง เรื่อง “ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ณ สศช. โดยสื่อมวลชน ชีว้ ่า “สังคมไทยที่พึงปรารถนาต้องเป็ นสังคมที่ยึดมั่นในความเป็ นไทย ที่รู้เท่าทันบริบทการ เปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน คนไทยในช่วงแผนฯ 11 ต้องเป็ นผู้ที่ มีคุณค่า มีนํ้าใจโอบอ้อมอารี มีทัศนคติที่ดี และ ประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม”
not insert alt on tag images

Press Release แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

(20 ส.ค. 2552)
Press Release แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมเรื่อง บทบาทจังหวัดและภาคเอกชนกับแผนงาน พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ
not insert alt on tag images

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

(17 ส.ค. 2552)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
not insert alt on tag images

เชิญรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา

(17 ส.ค. 2552)
เชิญรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญรับชมและ รับฟังสารคดีชุด “ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา” รวม 9 ตอน เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NBT) เวลา 20.30 น. (หลังข่าวในพระราชสำนัก) ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2552 และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 6.55 น. ทางคลื่น เอฟ เอ็ม 92.5 MHz เอเอ็ม 819 KHz และ เอเอ็ม 891 KHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4 - 12 สิงหาคม 2552 และทาง เว็บไซต์ของ สศช. ที่ www.nesdb.go.th
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา 1-24 กรกฎาคม นี้

(3 ส.ค. 2552)
สภาพัฒน์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา 1-24 กรกฎาคม นี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ซึ่ง สศช. จะจัดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
not insert alt on tag images

ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช.

(3 ส.ค. 2552)
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแนวคิดและทิศทางแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. ซึ่งที่ประชุมได้เห็น พ้องในวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2570 ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง ความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐาน ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่าง มีศักดิ์ศรี”
not insert alt on tag images

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 15

(3 ส.ค. 2552)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 15 ที่ประชุมรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ด้านที่ผู้นำ 6 ประเทศได้มอบหมายจากคราวประชุมสุดยอดผู้นำเมื่อเดือนมีนาคม 2551 คือ (1) แผนปฏิบัติการ พื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North–South Economic Corridor: NSEC) (2) แผนปฏิบัติการพื้นที่ เศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) (3) แผนปฏิบัติการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategic Framework and Action Plan) (4) แผนที่นำทางขยายความร่วมมือด้านพลังงาน (GMS Roadmap for Expanding Cooperation in Energy) และ (5) แผนงานความร่วมมือส่งเสริมการลงทุนในอนุภูมิภาค (Work Program for GMS Investment Cooperation)
not insert alt on tag images

สศช. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส (GMS) ครั้งที่ 15

(13 ก.ค. 2552)
สศช. จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส (GMS) ครั้งที่ 15 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา GMS ในระยะ 3 ปีข้างหน้า และหลังจากปี 2555 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของ แผนงาน GMS ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปิดเดินรถระหว่างไทย-ลาว - เวียดนาม ตามแนวพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
not insert alt on tag images

สศช.ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก

(5 มิ.ย. 2552)
สศช.ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก นิทรรศการของ สศช. ประกอบด้วยบอร์ดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้” พร้อม ทั้งได้นำหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปแจก ประกอบด้วย หนังสือและสมุดบันทึกหลักการทรง งาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชีวิตพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแผ่นพับ แนะนำพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มอบนโยบายแก่ สศช.

(27 มี.ค. 2552)
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มอบนโยบายแก่ สศช. การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559)* : ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยคำนึงถึงแนวโน้มกระแสหลักในการเปลี่ยนแปลงของโลก และกระบวนการ ประชาธิปไตยในประเทศ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะยาวที่มีเสถียรภาพและความมั่นคง
not insert alt on tag images

ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Eng)

(3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Eng) Thailand’s Logistics Costs in 2007 Remained High at 18.9 Percent of GDP
not insert alt on tag images

ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Thai)

(3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Thai) ต้นทุนโลจิสติกส์ปี 2550 สูงถึงร้อยละ 18.9 ของ GDP
not insert alt on tag images

ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Full Version)

(3 ก.พ. 2552)
ประกาศตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย ปี 2550 (Full Version)
not insert alt on tag images

ปาฐกถาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช.

(21 ม.ค. 2552)
ปาฐกถาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการ สศช. สุดผมคิดว่า สำคัญที่สุดสำหรับวิกฤติปี 52 ก่อนที่ผมคงจะพูดคุยว่ามันจะเกิดอะไร ขึ้น ก็คือความเพียร ถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสามหลักเนี่ย ผมคิดว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งในปี 40 ที่ เราผ่านมาได้อย่างสบาย ๆ และก็สามารถขึ้นมายืนด้วยขาของเราเองได้ ก็จะผ่านพ้นไป แต่สิ่งที่ สำคัญที่สุดก็คือกลับมาคิดในคุณธรรมเมื่อ มันผ่านพ้นไปนำมาเป็นความรู้นำมาเป็นบทเรียน นี่ ล่ะคือภูมิคุ้มกันต่อภาวะของระบบการเปลี่ยนแปลง
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่

(21 ม.ค. 2552)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ เมื่อ เวลา 7.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2552 ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร เ นื่อ ง ใ น โ อ ก า ส วัน ขึ้น ปีใ ห ม่ 2552 เ พื่อ ค ว า ม เ ป็น สิริม ง ค ล ณ บริเวณหน้าอาคารสุริยานุวัตร
not insert alt on tag images

รวมพลังศิษย์เก่า สศช. ชี้ วิสัยทัศน์ประเทศไทย

(29 ส.ค. 2551)
รวมพลังศิษย์เก่า สศช. ชี้ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ศิษย์เก่า สศช. แนะวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ ปี 2570 ต้องยึดโยงคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และ อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ
not insert alt on tag images

นพ.สุรพงษ์ฯ ร่วมให้ความเห็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570

(5 ส.ค. 2551)
นพ.สุรพงษ์ฯ ร่วมให้ความเห็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเรื่องกรอบ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570” ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร เป็นประธานในการประชุม
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคใต้

(30 ก.ค. 2551)
สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคใต้ การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงใน ระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายเครือข่ายและจำนวนผู้นำแห่ง ความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วม เสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 120 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!