no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ

(4 ก.ค. 2558)
พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” การอบรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ สศช. จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ในประเด็นสำคัญคือ การวางแผนและการขับเคลื่อนแผนยุทศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และนำสังคมไทยไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
not insert alt on tag images

แถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum: ECF-7)

(29 มิ.ย. 2558)
แถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum: ECF-7) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะรัฐมนตรีประจาเวทีหารือ เพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (ECF Minister) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum : ECF-7) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ณ ศูนย์การประชุมยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ส่งเสริมความร่วมมือเชิงการปฏิบัติเพื่ออนาคตของแนวระเบียงเศรษฐกิจใน GMS (Fostering Pragmatic Cooperation towards the Future of GMS Economic Corridors)”
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์

(29 มิ.ย. 2558)
เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์ การฝึกงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้
not insert alt on tag images

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ

(26 มิ.ย. 2558)
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
not insert alt on tag images

สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์

(15 มิ.ย. 2558)
สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการคัดเลือกกลุ่มคลัสเตอร์สาหรับดาเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์ของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีข้อสรุป ให้ภาคเอกชนพิจารณากาหนดคลัสเตอร์ที่มีความสาคัญ
not insert alt on tag images

จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(15 มิ.ย. 2558)
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนพ.) ได้เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
not insert alt on tag images

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(15 มิ.ย. 2558)
คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ประชุมได/ร&วมกันพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำป-งบประมาณ ๒๕๕๙ ในเบื้องต/น และจะ นำเสนอผลการพิจารณาต&อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก&อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
not insert alt on tag images

การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558

(13 มิ.ย. 2558)
การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล

(28 พ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินทางร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่9 ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
not insert alt on tag images

คณะทำงานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

(25 พ.ค. 2558)
คณะทำงานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประธานอนุกรรมการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทางานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาตร์ การท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทางานและเลขานุการฯ และอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงด้านสังคม เพื่อร่วมพิจารณารายงานการสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา JCCI พร้อมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และศึกษาดูงานด้านต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น

(22 พ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา JCCI พร้อมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และศึกษาดูงานด้านต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา JCCI Seminar-Development Policy in Thailand รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่น
not insert alt on tag images

แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

(21 พ.ค. 2558)
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ภ ายห ลังก ารป ระชุม สุดยอดอาเซียน ค รั้งที่ 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
not insert alt on tag images

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการ สศช.และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงรับมองหนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา"

(11 พ.ค. 2558)
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการ สศช.และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงรับมองหนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา" อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง รับมอบหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” จากนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
not insert alt on tag images

สศช. จัดระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

(8 พ.ค. 2558)
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะประเด็นนโยบายในเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ” ในโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนา แบบคาร์บอนต่่า/Green Growth ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดยส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการฯ ชาญวิทย์ ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครหาดใหญ่และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

(8 พ.ค. 2558)
รองเลขาธิการฯ ชาญวิทย์ ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลนครหาดใหญ่และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า
not insert alt on tag images

รมช. คมนาคม พร้อมคณะตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาภายในท่าเรือแหลมฉบัง

(7 พ.ค. 2558)
รมช. คมนาคม พร้อมคณะตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาภายในท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจความก้าวหน้าการพัฒนาภายในท่าเรือ และแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณภายนอกท่าเรือ
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา ร่วมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

(6 พ.ค. 2558)
สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ร่วมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
not insert alt on tag images

อดีตเลขาธิการฯ ผู้บริหาร และประชาคม สศช. ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๕ ปี สศช.

(28 เม.ย. 2558)
อดีตเลขาธิการฯ ผู้บริหาร และประชาคม สศช. ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๕ ปี สศช. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา โดยนาอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทาพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ตึกสุริยานุวัตร จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
not insert alt on tag images

แถลงข่าวเรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2557

(28 เม.ย. 2558)
แถลงข่าวเรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2557 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ ร่วมแถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2557
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2558

(24 เม.ย. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2558 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบนโยบายให้เร่งรัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้เริ่มลงทุนได้ในปี ๒๕๕๘ ตามความพร้อมของพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและด่านพรมแดน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!