no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอมรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

(17 ธ.ค. 2557)
ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอมรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “จรรยาขาราชการ สศช. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ซึ่ง สศช. จัดขึ้นเพื่อร%วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู%หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
not insert alt on tag images

คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2557

(9 ธ.ค. 2557)
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2557 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
not insert alt on tag images

ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ของ สศช.

(26 พ.ย. 2557)
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ของ สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สานักงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่เป็นประจาปีทุกปี เพื่อนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมเกี่ยวกับประเด็นของการพัฒนาประเทศที่สานักงานฯ
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเติบโตได้ ควบคู่กันไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

(14 พ.ย. 2557)
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเติบโตได้ ควบคู่กันไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รายงาน “เศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่” ซึ่งจัดทาโดย คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ (The Global Commission on the Economy and Climate) ตอกย้าว่ารัฐบาลและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
not insert alt on tag images

การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖

(2 ต.ค. 2557)
การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (The 6th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting) ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมาร์ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ในช่วงของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ ๔๖ (46th ASEAN Economic Ministers’ Meeting)
not insert alt on tag images

แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

(24 ก.ย. 2557)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งเวทีหารือเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกผลักดันการด้าเนินงานพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างบูรณาการทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศ (ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสร้างผลงานส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าในด้านการอ้านวยความสะดวกการผ่านแดน และการส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน ยังคงต้องได้รับการพัฒนา
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖

(21 ส.ค. 2557)
สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖ ได้จัดทา “รายงานการติดตามและประเมินผลการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค)” ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดาเนินการ ตามมติการประชุม กรอ. ภูมิภาค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
not insert alt on tag images

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ

(2 มิ.ย. 2557)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทารายงานสรุปสภาวะของประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
not insert alt on tag images

แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS

(22 เม.ย. 2557)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS โดยในสาระส้าคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการรับทราบผลด้าเนินงานส้าคัญของ GMS ภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ ๑๘ ได้แก่ พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้การเชื่อมต่อกันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการร่วมลงนาม MOU จ้านวน ๒ ฉบับ
not insert alt on tag images

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

(14 มี.ค. 2557)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร ๕ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายหลังกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เป็นอันเสร็จพิธี
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่

(3 ม.ค. 2557)
สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก ของบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือที่สาคัญระหว่างไทยและเมียนมาร์ ในการขับเคลื่อนและผลักดัน การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นระบบ พร้อมเห็นชอบในเนื้อหาร่างสัญญากรอบการดาเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (The New Framework Agreement)
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร

(26 ธ.ค. 2556)
นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร” ณ ห้องประชุมสีเขียว ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
not insert alt on tag images

จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(4 ธ.ค. 2556)
จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า ธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบซึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์การสหประชาชาติทานายว่า ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะมีจานวน ๙,๐๐๐ ล้านคน ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นา ลม ไฟ ถูกใช้ไปเพื่อการบริโภคและการผลิตต่างๆ
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง

(2 ธ.ค. 2556)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตาบลบางระกา อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยภายหลังจากพระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว เลขาธิการฯ ได้นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายกฐิน ตาลปัตร ผ้าไตร และไทยทาน ฯลฯ รวมทั้งร่วมสักการะและห่มผ้าพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

(2 ธ.ค. 2556)
สศช. ร่วมกราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกราบสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฒโน) ณ ตาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
not insert alt on tag images

รมช.พาณิชย์ และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ. ศรีสะเกษ

(20 พ.ย. 2556)
รมช.พาณิชย์ และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จ. ศรีสะเกษ เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อาเภออุทุมพรพิสัย และอาเภอเมือง ณ ห้องประชุมของแต่ละอาเภอ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งได้รับผลกระทบทาให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย ณ บ้านกระต่า หมู่ ๑๐ ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิสัย และบริเวณอาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
not insert alt on tag images

ทุกภาคส่วนร่วมกำหนด เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๖ ของ สศช.

(5 พ.ย. 2556)
ทุกภาคส่วนร่วมกำหนด “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๖ ของ สศช. กล่าวรายงานว่า กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมการและการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนโยบายของรัฐบาลที่ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศและแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
not insert alt on tag images

การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร

(14 ต.ค. 2556)
การบูรณาการงานแผนที่และการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร น า ย อ า ค ม เ ติม พิท ย า ไ พ สิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้รับทราบถึงการประกาศเขตพื้นที่เหมาะสม สำ หรับการปลูกพืช ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และ ยางพารา รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมในพื้นที่
not insert alt on tag images

๗ องค์กรธุรกิจจับมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(26 ส.ค. 2556)
๗ องค์กรธุรกิจจับมือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ“๗ องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” ระหว่าง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับผู้บริหารของ ๗ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ เอสซีจี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และกลุ่มมิตรผล
not insert alt on tag images

ประธาน ADB เยือน สศช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

(21 ส.ค. 2556)
ประธาน ADB เยือน สศช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Takehiko Nakao ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ และรับทราบเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่าง ๖ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) รวมทั งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและ ADB ในระยะต่อไป ณ อาคารสุริยานุวัตร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!