no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสอง ปี 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550

(18 ธ.ค. 2550)
สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสอง ปี 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาย กิติศักดิ์ สินธุวนิช รองเลขาธิการฯ. และนางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้ติดตาม ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ทางสังคมที่สำคัญๆ
not insert alt on tag images

ผลการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14

(19 ต.ค. 2550)
ผลการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมกันเร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการ ในกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคมและต่อประชาชนในพื้นที่ แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ความร่วมมือต่อไป
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

(20 ก.ย. 2550)
วุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 75 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2550 นี้ คณะวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2550 เพื่อเตรียมจัดการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง การ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
not insert alt on tag images

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 14

(20 ก.ย. 2550)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 14 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี และนายอาคม เติมพิทยา ไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน ไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Ministerial Meeting) ครั้งที่ 14 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
not insert alt on tag images

รองนายกฯ โฆสิต ย้ำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เน้นการสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนา และความเข้มแข็งของชุมชน

(20 ก.ย. 2550)
รองนายกฯ โฆสิต ย้ำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เน้นการสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนา และความเข้มแข็งของชุมชน รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายว่า ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา และ ร่วมกันคิดแก้ปัญหาชุมชน โดยประชาชนในชุมชน และให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน การแก้ปัญหาหลักของชุมชน สำหรับปีงบประมาณ 2550 ให้กระจายเงินสู่ชุมชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2550
not insert alt on tag images

รองนายกฯ โฆสิต เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

(10 ก.ย. 2550)
รองนายกฯ โฆสิต เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา และร่วมกันคิดแก้ปัญหาชุมชน โดยประชาชนในชุมชน และให้จังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการ สนับสนุนการแก้ปัญหาหลักของชุมชน สำหรับปีงบประมาณ 2550 ให้กระจายเงินสู่ชุมชนให้เสร็จสิ้นภายใน เดือนพฤษภาคม 2550
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14

(10 ก.ย. 2550)
สศช. จัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมกันเร่งรัด ผลักดัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ตามโครงการในกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาเขต เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคมและต่อ ประชาชนในพื้นที่แผนงาน IMT-GT รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน โดยให้ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ความร่วมมือต่อไป

การประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 14 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2550 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

(10 ก.ย. 2550)
“การประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ครั้งที่ 14 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2550 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์”
not insert alt on tag images

ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนฯ

(12 มิ.ย. 2550)
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนฯ เมื่อ 21 มีนาคม 2550 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบ นโยบาย ใน “การสัมมนาเปิดตัวและชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข และโครงการ พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
not insert alt on tag images

ไทยเร่งก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้

(12 มิ.ย. 2550)
ไทยเร่งก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ สศช. และธนาคารโลกร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในประเทศ ไทย” (Towards a Knowledge Economy in Thailand) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กทม. ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื่อง “ก้าวสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในประเทศไทย” รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งนำเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ชื่อเสียงจากองค์กร/สถาบันในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
not insert alt on tag images

สศช. จับมือธนาคารโลกร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

(12 มิ.ย. 2550)
สศช. จับมือธนาคารโลกร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารโลก (WB) ร่วมจัดการสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโลกเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (Country Development Partnership – Infrastructure : CDP-INFRA) ณ โรงแรมแชงกา ลีลา กรุงเทพฯ โดยนายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น ประธานเปิดงาน
not insert alt on tag images

มช. ริเริ่มพัฒนาเครื่องมือวัดผลการพัฒนาประเทศตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

(12 มิ.ย. 2550)
มช. ริเริ่มพัฒนาเครื่องมือวัดผลการพัฒนาประเทศตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The Sufficiency Economy Philosophy for the Quantitative Implementation of the 10th 5-year plan” ขึ้น ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดม ความเห็นต่อวิธีการในการดำเนินการ และแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (Institute for Sufficiency Economy Research and Promotion (ISERP) )
not insert alt on tag images

ภาครัฐผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

(12 มิ.ย. 2550)
ภาครัฐผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชุมชน รวมทั้งรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นกลไกสำคัญที่ร่วมเป็นพลังในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ตลอดจนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางที่จะ ร่วมกันทำงานในลักษณะบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งจะทำให้เกิดความประหยัด ลดความซ้ำซ้อน และลดความสับสนของชุมชน
not insert alt on tag images

ประชาสัมพันธ์ งานวิทยากรตัวคูณ เศรษฐกิจพอเพียง

(12 มิ.ย. 2550)
ประชาสัมพันธ์ งานวิทยากรตัวคูณ เศรษฐกิจพอเพียง สศช. เป็น “โต้โผ” จัดฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง เน้นอบรมหัวกะทิ จากภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน การดำเนินชีวิต หวังฝึกอบรมแกนนำจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เชิญผู้สนใจเข้าร่วมได้
not insert alt on tag images

สศช. จัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

(12 มิ.ย. 2550)
สศช. จัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณขยายเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการ ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค เพื่อสร้างวิทยากรนำ ความรู้ไปขยายผลอย่างกว้างขวางและมี ประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์ น.พ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการ ฝึกอบรมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้”
not insert alt on tag images

นายกฯ เปิดโครงการ พ.ศ. พอเพียง

(12 มิ.ย. 2550)
นายกฯ เปิดโครงการ พ.ศ. พอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน ได้ร่วมกับบริษัท เจ เอส แอล จำกัด จัดทำโครงการ “พ.ศ.พอเพียง” เพื่อ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนชาวไทยเกิดความตื่นตัว สนใจ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของเศรษฐกิจ พอเพียง และเกิดการตั้งปณิธานที่จะนำ แนวคิดปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
not insert alt on tag images

เชิญร่วมเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง กับ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกพฤหัส

(9 ม.ค. 2550)
เชิญร่วมเรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” กับ “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ทุกพฤหัส คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจับมือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรม ประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการ “ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.00 น. หวัง สร้างห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชาติ เริ่ม 5 ต.ค. นี้
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดเวทีระดับชาติสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำภาครัฐ-เอกชน

(9 ม.ค. 2550)
สภาพัฒน์จัดเวทีระดับชาติสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำภาครัฐ-เอกชน
not insert alt on tag images

สศช. พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข

(9 ม.ค. 2550)
สศช. พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีเป้าประสงค์หลักเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน” ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงจำเป็นต้อง พัฒนา “ดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” ขึ้น โดยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้มีกระบวนการ ระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมวางกรอบแนวคิดการ พัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
not insert alt on tag images

สศช. เปิดศูนย์ข้อมูลโออีซีดีแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย

(9 ม.ค. 2550)
สศช. เปิดศูนย์ข้อมูลโออีซีดีแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) จะจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์เผยแพร่ข้อมูลและสิ่งพิมพ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD Depository Library) ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์บริการข้อมูล อาคาร 4 สศช. ริมถนนหลานหลวง โดยจะมี ผู้แทนจาก OECD กระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหาร สศช. ร่วมในพิธี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!