no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

(7 ส.ค. 2558)
หน่วยงานกลางร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ส าหรับผลการประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานกลางครั้งนี้ สศช. จะประมวลรวมกับผลการประชุม ระดมความคิดเห็นกลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม กก.สศช. และ อดีตผู้บริหาร สศช. และผลการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค เพื่อปรับปรุงร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
not insert alt on tag images

เยาวชนร่วมกาหนดทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

(7 ส.ค. 2558)
เยาวชนร่วมกาหนดทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบทิศทาง การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ในมุมมองของเยวชน และระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้ง การขับเคลื่อนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ต่อไป ตลอดจนน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
not insert alt on tag images

ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มคณะกรรมการ สศช. และอดีตผู้บริหาร สศช.

(7 ส.ค. 2558)
ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มคณะกรรมการ สศช. และอดีตผู้บริหาร สศช. การประชุม ระดมความคิดเห็นคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตผู้บริหาร สศช. เรื่อง “ทิศทาง ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
not insert alt on tag images

ระดมความคิดเห็นและเสนอผลศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนขนส่งและโลจิสติกส์ใน GMS

(6 ส.ค. 2558)
ระดมความคิดเห็นและเสนอผลศึกษาโครงการศึกษาต้นทุนขนส่งและโลจิสติกส์ใน GMS ล โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมประชุม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. ซ้อมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ โดย รมช.คมนาคม เข้าร่วมซ้อม

(6 ส.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรี นำทีม ครม. ซ้อมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดย รมช.คมนาคม เข้าร่วมซ้อม นายกรัฐมนตรีกล่าวหลังจากปั่นจักรยานว่า วันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งในการจัดกิจกรรม“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” พระองค์ทรงมีความเป็นห่วง ในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการขับขี่จักรยาน และรับสั่งไม่ให้กังวลว่าจะปั่นไหวหรือไม่ไหว หรือปั่นนาน เกินไป เพราะกิจกรรมครั้งนี้มีพระราชประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานมากขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการปั่นจักรยานในวันจัดกิจกรรมจะขี่ความเร็วไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
not insert alt on tag images

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

(5 ส.ค. 2558)
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงตระหนักในคุณค่าความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้วิชาการความรู้ต่างๆ ที่จะ สามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้สนองเบื้องพระยุคลบาทร่วมปฏิบัติงานใน“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”นํามาซึ่งความปลื้มปิติแก่คณะผู้บริหารและข้าราชการของ สศช. อย่างหาที่สุดมิได้
not insert alt on tag images

การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคกลาง

(4 ส.ค. 2558)
การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคกลาง ภายหลังประธานกล่าวเปิดการประชุม นางสาวลดาวัลย์ ค าภารองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒” จากนั้นเป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคเหนือ

(4 ส.ค. 2558)
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคเหนือ ภายหลังเปิดการประชุมรองเลขาธิการ สศช. ได้นําเสนอ“กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จากนั้น เป็นอภิปรายเรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ผู้ร่วมอิปรายประกอบด้วย นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาภาวร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ผู้อํานวยการวิทยาลัย ประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
not insert alt on tag images

อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคใต้

(4 ส.ค. 2558)
อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคใต้ ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินําเสนอ“กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จากนั้นเป็นการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นายวิเชียร มณีรัตนโชติประธานกรรมการสนับสนุน การจัดสวัสดิการชุมชนระดับภาค ภาคใต้ตอนล่าง รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย อาจารย์ประจําคณะการจัดการ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร ิ ์และ ผศ.ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคอีสาน

(3 ส.ค. 2558)
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” ภาคอีสาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเกี่ยวกับกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาและธรรมาภิบาล
not insert alt on tag images

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ สพอ.

(31 ก.ค. 2558)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ สพอ. โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคสุดท้ายที่มีการก่อสร้างอาคารที่ทําการเป็นของตนเองหลังจากปฏบิัติราชการอยู่ในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มาเป็นระยะเวลายาวนาน อาคารแห่งใหม่จะเป็นสถานที่ทํางานและห้องประชุมสัมมนาจุได้ประมาณ ๑๐๐ คน
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(29 ก.ค. 2558)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นระยะเวลานานกว่า ๖๐ ปีทั้งนี้เทปบันทึกภาพดังกล่าวกําหนดเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล่าวต่อไป
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร

(29 ก.ค. 2558)
รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร ด่านสิงขรนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ยกระดับเป็น “จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร” โดยปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอให้มีการผลักดันเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร และได้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนในอนาคต
not insert alt on tag images

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun

(29 ก.ค. 2558)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ “Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun ผู้แทนจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หน่วยงานราชการไทย ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเทศบาลนครระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน
not insert alt on tag images

ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช.

(29 ก.ค. 2558)
ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช. ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (METI) และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และผู้นําจากประเทศลุ่มน้ําโขงอีก 4 ประเทศ ร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆรวมทั้งผู้แทนภาคธุรกิจญี่ปุ่นรวมกว่าหนึ่งพันคน
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

(23 ก.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงสามฝ่ายระหว่างไทย ญี่ปุ่น เมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ เรือนรับรองรัฐบาลญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

(20 ก.ค. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ภายหลังการประชุม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงผลการประชุม ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสําคัญว่า ที่ประชุม กนพ. มีมติที่สําคัญ ๕ เรื่อง ในการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเตรียมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป
not insert alt on tag images

แนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค

(20 ก.ค. 2558)
แนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภาค ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ โดยคณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นฯ ระดับภาค จะเป็นผู้กำหนดการจัดประชุมตามความเหมาะสม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ในแต่ละภาค
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยเพื่ออนาคต

(13 ก.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยเพื่ออนาคต สำหรับสาระการบรรยาย ประกอบด้วย ๑. บทบาทและความสำคัญของงานวิจัย ๒. การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ๓. ประเด็นงานวิจัยที่ควรให้ความสำคัญ
not insert alt on tag images

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ

(4 ก.ค. 2558)
พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” การอบรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ สศช. จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ในประเด็นสำคัญคือ การวางแผนและการขับเคลื่อนแผนยุทศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และนำสังคมไทยไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!