logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กขส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (กรว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ม.ค. 2566)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำระบบป้องกันข้อมูลความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายฯ

(5 ม.ค. 2566)

ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบประมวลผลด้านการสะสมทุนถาวรและผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไทย หลังผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

(4 ม.ค. 2566)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

(31 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และผู้บริหาร เดือนมกราคม ๒๕๖๖  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ธ.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ธ.ค. 2565)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาการจัดทำระบบการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อการเตือนภัยและวางแผนเชิงนโยบายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(29 ธ.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(28 ธ.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

(28 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (กพท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ธ.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28 ธ.ค. 2565)

ประกาศราคากลางจ้างการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ

(28 ธ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ธ.ค. 2565)

ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำระบบป้องกันข้อมูลความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ต ฯ

(27 ธ.ค. 2565)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างจัดทำระบบป้องกันข้อมูลความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เ

(27 ธ.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!