logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวเมล์วิกา คำถวาย)

(8 ต.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวธนวันต์ หงส์พันธุ์

(8 ต.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวนารีรัตน์ สืบศรี)

(8 ต.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กลุ่มจังหวัดภาคใต้  โดยวิธีเฉพาะเจา

(8 ต.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ Mail Gateway Security จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

(4 ต.ค. 2564)

ประกาศ สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกล

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจโครงสร้างสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี ๒๕๖๔

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กลุ่มจังหวัดภาคใต้  โดยวิธีเฉพาะเจา

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กลุ่มจังหวัดภาคใต้  โดยวิธีเฉพาะเจา

(29 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!