no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการใช้มาตราส่วนกลาง และให้บูรณาการ การจัดทำแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map)

(29 เม.ย. 2556)
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการใช้มาตราส่วนกลาง และให้บูรณาการ การจัดทำแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) เลขาธิการฯ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้ใช้มาตราส่วนกลางในการจัดทาแผนที่ฐานของประเทศใน ๒ มาตราส่วน คือ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ สาหรับใช้ในการกาหนด และวางแผนเชิงนโยบายในระดับประเทศ และมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ สาหรับใช้ ในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะด้าน ตลอดจนแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านแผนที่
not insert alt on tag images

สัมโมทนียกถา พระเทพกิตติ โมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

(3 เม.ย. 2556)
สัมโมทนียกถา พระเทพกิตติ โมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระพุทธเจ้าจะทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้วางรากฐานพระพุทธศาสนาจนดารงมั่นมาจนถึงปัจจุบัน ก็อาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เรียกว่า “โอวาทปาติโมกข์” หรือในภาษาอังกฤษแปลว่า หลักใหญ่ใจความของพระพุทธศาสนา หลักคาสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีถึง ๘๔,๐๐๐ ข้อ โดยย่อแล้วมีอยู่ ๓ ประการ คือ หนึ่ง ไม่ทาความชั่ว สอง ทาแต่สิ่งที่ดีงาม และสาม พัฒนาจิตใจของตัวเองให้สะอาด ผ่องแผ้วอยู่เสมอ
not insert alt on tag images

นายกฯ หนุนการบริหารจัดการด้านแผนที่และโซนนิ่งภาคเกษตรของประเทศ

(3 เม.ย. 2556)
นายกฯ หนุนการบริหารจัดการด้านแผนที่และโซนนิ่งภาคเกษตรของประเทศ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามการดาเนินงาน ที่ได้มอบหมายไว้ ในคราวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตรและการจัดทาแผนที่ฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพิจารณาในประเด็นสาคัญ
not insert alt on tag images

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี สศช.

(27 ก.พ. 2556)
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายอนันต์ แก้วกาเนิด ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงบประมาณ นายพูนสุข โตชนาการ รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางพรทิพย์ เดชภิญญา ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโอกาสแสดงความยินดีที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ครบรอบการสถาปนา ๖๓ ปี

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

(26 ก.พ. 2556)
ยุทธศาสตร์ประเทศ 1 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสาหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

(21 ก.พ. 2556)
สศช. ร่วมบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ กลับไปกลั่นกรองสรุปยุทธศาสตร์และกรอบแผนปฏิบัติการพร้อมจัดทารายละเอียดของแผนงาน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการที่มีความสาคัญหน่วยงานละ ๑๐ โครงการ และเสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ก่อนนาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
not insert alt on tag images

ร่วมสร้างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(21 ก.พ. 2556)
ร่วมสร้างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสัมมนา เรื่อง “บทบาทของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมอภิปรายเรื่อง “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
not insert alt on tag images

รัฐบาลหนุนโซนนิ่งภาคเกษตร หาแนวทางเพิ่มผลผลิต

(15 ก.พ. 2556)
รัฐบาลหนุนโซนนิ่งภาคเกษตร หาแนวทางเพิ่มผลผลิต นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การโซนนิ่งภาคเกษตร ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการจากัดสิทธิ์ของประชาชนในการปลูกพืช ถ้าส่งเสริมถูกทางจะทาให้ผลผลิตดีขึ้น และหากเกษตรกรประสงค์จะปลูกพืชอื่นๆ ก็ยังสามารถปลูกผสมได้ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปรับวิถีชีวิตของตัวเองให้อยู่ได้ และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ซึ่งไม่ใช่การเกษตรอย่างเดียวรวมถึงการทาประมงและอื่นๆ
not insert alt on tag images

เร่งสร้างสะพานเชื่อมไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(14 ก.พ. 2556)
เร่งสร้างสะพานเชื่อมไทย-มาเลเซีย พร้อมร่วมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เลขาธิการฯ กล่าวว่า การประชุม JC และ JDS ครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ ๕ ระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ในปี ๒๕๕๖ ที่ประเทศมาเลเซีย
not insert alt on tag images

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)

(26 ธ.ค. 2555)
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) แผนงาน IMT-GT ก่อตัง้ ในปี 2536 จากความเห็นชอบร่วมกันของผู้นำ 3 ประเทศ โดยมอบหมายให้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ โดยได้เน้นความสำคัญของภาคเอกชนภายใต้ สภาธุรกิจ IMT-GT และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/รัฐ
not insert alt on tag images

การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

(24 ธ.ค. 2555)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม และให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยใช้คู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ความเข้าใจและการดาเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคี
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

(24 ธ.ค. 2555)
การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
not insert alt on tag images

คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(24 ธ.ค. 2555)
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง ณ โถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
not insert alt on tag images

สศช. และสมาพันธ์ธุรกิจเขตคันไซญี่ปุ่นหารือความร่วมมือพัฒนาทวาย

(23 พ.ย. 2555)
สศช. และสมาพันธ์ธุรกิจเขตคันไซญี่ปุ่นหารือความร่วมมือพัฒนาทวาย ไทยและญี่ปุ่นมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการถ่ายทอด เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ เช่น รถไฟความเร็วสูง ด้านพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า ด้านการสื่อสาร เช่น เทคโนโลยี ๓ จี และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
not insert alt on tag images

งานฉลองครบรอบ 20 ปี แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ

(9 พ.ย. 2555)
งานฉลองครบรอบ 20 ปี แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีประจำ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ของไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปีของความ ร่วมมือแผนงาน GMS ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
not insert alt on tag images

ผู้บริหารระดับสูงประเทศในเอเชียใต้ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย ณ สศช.

(24 ต.ค. 2555)
ผู้บริหารระดับสูงประเทศในเอเชียใต้ศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย ณ สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศ ในเอเชียใต้ ได้แก่ บังคลาเทศ เนปาล ปากีสถาน และอินเดีย ในโอกาสรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาโลจิสติกส์ ของประเทศไทย” ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนา โลจิสติกส์ของธนาคารโลก ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
not insert alt on tag images

ระดมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้ข้อเสนอแนะทิศทาง ร่าง แผนประชากรในช่วงแผนฯ ๑๑

(12 ต.ค. 2555)
ระดมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้ข้อเสนอแนะทิศทาง ร่าง แผนประชากรในช่วงแผนฯ ๑๑ นายนิวัฒน์ธารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ร่าง แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (Roundtable Discussion on A New Population Policy for Thailand)” ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
not insert alt on tag images

โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง.

(24 ส.ค. 2555)
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ ธนาคารสมองและพสกนิกรชาวไทย และเผยแพร่บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองและผลการดำเนินงานของ ธนาคารสมองตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) จึงได้จัดทำ โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หนึ่งทศวรรษ...ธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ
not insert alt on tag images

การประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ (Economic Corridor Forum: ECF-๔) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภู

(24 ส.ค. 2555)
การประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ (Economic Corridor Forum: ECF-๔) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภู การประชุม Economic Corridor Forum หรือ ECF เป็นกลไกภายใต้แผนงาน GMS มีการประชุม มาแล้ว ๓ ครั้ง โดยการหารือใน ECF-๔ นี้ เป็นช่วงเวลาเริ่มการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา GMS ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า (๒๐๑๒-๒๐๒๒) ประเทศสมาชิกจึงต้องการให้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมของ การพัฒนา รวมถึงการวางแผนสำหรับการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ ท้องถิ่น
not insert alt on tag images

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(15 ส.ค. 2555)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!