no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร

(29 ก.ค. 2558)
รองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร ด่านสิงขรนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ยกระดับเป็น “จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร” โดยปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอให้มีการผลักดันเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร และได้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนในอนาคต
not insert alt on tag images

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun

(29 ก.ค. 2558)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการสัมมนานานาชาติ “Share Urban Environment Problems and Counter Measures across ASEAN Coun ผู้แทนจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หน่วยงานราชการไทย ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเทศบาลนครระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน
not insert alt on tag images

ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช.

(29 ก.ค. 2558)
ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของ รมช. กระทรวงคมนาคม และ เลขาธิการ สศช. ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (METI) และสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และผู้นําจากประเทศลุ่มน้ําโขงอีก 4 ประเทศ ร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆรวมทั้งผู้แทนภาคธุรกิจญี่ปุ่นรวมกว่าหนึ่งพันคน
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

(23 ก.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ๓ ฝ่าย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงสามฝ่ายระหว่างไทย ญี่ปุ่น เมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ณ เรือนรับรองรัฐบาลญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

(20 ก.ค. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ภายหลังการประชุม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงผลการประชุม ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร สรุปสาระสําคัญว่า ที่ประชุม กนพ. มีมติที่สําคัญ ๕ เรื่อง ในการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเตรียมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป
not insert alt on tag images

แนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค

(20 ก.ค. 2558)
แนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภาค ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ โดยคณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นฯ ระดับภาค จะเป็นผู้กำหนดการจัดประชุมตามความเหมาะสม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ในแต่ละภาค
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยเพื่ออนาคต

(13 ก.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยเพื่ออนาคต สำหรับสาระการบรรยาย ประกอบด้วย ๑. บทบาทและความสำคัญของงานวิจัย ๒. การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ๓. ประเด็นงานวิจัยที่ควรให้ความสำคัญ
not insert alt on tag images

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ

(4 ก.ค. 2558)
พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” การอบรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ สศช. จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ในประเด็นสำคัญคือ การวางแผนและการขับเคลื่อนแผนยุทศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และนำสังคมไทยไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
not insert alt on tag images

แถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum: ECF-7)

(29 มิ.ย. 2558)
แถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum: ECF-7) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะรัฐมนตรีประจาเวทีหารือ เพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (ECF Minister) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 (7th Economic Corridor Forum : ECF-7) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ณ ศูนย์การประชุมยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ส่งเสริมความร่วมมือเชิงการปฏิบัติเพื่ออนาคตของแนวระเบียงเศรษฐกิจใน GMS (Fostering Pragmatic Cooperation towards the Future of GMS Economic Corridors)”
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์

(29 มิ.ย. 2558)
เลขาธิการ สศช. ให้โอวาทนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มาฝึกงาน ณ สภาพัฒน์ การฝึกงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้
not insert alt on tag images

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ

(26 มิ.ย. 2558)
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
not insert alt on tag images

สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์

(15 มิ.ย. 2558)
สศช. และภาคเอกชนร่วมหารือประเด็นพัฒนาคลัสเตอร์ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการคัดเลือกกลุ่มคลัสเตอร์สาหรับดาเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาคลัสเตอร์ของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีข้อสรุป ให้ภาคเอกชนพิจารณากาหนดคลัสเตอร์ที่มีความสาคัญ
not insert alt on tag images

จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(15 มิ.ย. 2558)
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนพ.) ได้เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
not insert alt on tag images

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(15 มิ.ย. 2558)
คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ประชุมได/ร&วมกันพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำป-งบประมาณ ๒๕๕๙ ในเบื้องต/น และจะ นำเสนอผลการพิจารณาต&อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก&อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
not insert alt on tag images

การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558

(13 มิ.ย. 2558)
การแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2558
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล

(28 พ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 9 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดสตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินทางร่วมประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่9 ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
not insert alt on tag images

คณะทำงานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

(25 พ.ค. 2558)
คณะทำงานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประธานอนุกรรมการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทางานบูรณาการโครงการการสอบทานกรณีพิเศษภายใต้ยุทธศาตร์ การท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทางานและเลขานุการฯ และอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงด้านสังคม เพื่อร่วมพิจารณารายงานการสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา JCCI พร้อมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และศึกษาดูงานด้านต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น

(22 พ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา JCCI พร้อมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และศึกษาดูงานด้านต่างๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา JCCI Seminar-Development Policy in Thailand รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่น
not insert alt on tag images

แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

(21 พ.ค. 2558)
แถลงข่าวการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ภ ายห ลังก ารป ระชุม สุดยอดอาเซียน ค รั้งที่ 26 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ 9 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
not insert alt on tag images

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการ สศช.และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงรับมองหนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา"

(11 พ.ค. 2558)
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการ สศช.และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวงรับมองหนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา" อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง รับมอบหนังสือ “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” จากนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!