no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 และ 10

(8 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ The Straits Times เกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะสังคมไทย

(8 มี.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ บรรยายเรื่อง การพัฒนาพลังงานในอนาคต ณ สศช.

(26 ก.พ. 2559)
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนาพลังงานในอนาคต”
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงในโอกาสศึกษาดูงาน สศช.

(25 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับนักเรียนผู้รับทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (UIS Pre Professional 2) จำนวน 5 คน...
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมบรรยาย "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

(24 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและพลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป ร่วมกันบรรยายเรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
not insert alt on tag images

ประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มต่อร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแผนฯ 12

(23 ก.พ. 2559)
ศาสตราจารย์ดร.สนิทอักษรแก้ว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

(19 ก.พ. 2559)
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำ Road Map
not insert alt on tag images

ร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ในแผนฯ 12

(19 ก.พ. 2559)
นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
not insert alt on tag images

15 กุมภาพันธ์ 2559 ครบรอบการสถาปนา สศช. 66 ปี

(15 ก.พ. 2559)
เป็นวันครบรอบการสถาปนา 66 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

(15 ก.พ. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

(11 ก.พ. 2559)
not insert alt on tag images

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

(4 ก.พ. 2559)
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2559
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือ GGGI ร่วมสร้างการเติบโตสีเขียวในไทย

(3 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr.Per Bertilsson, Assistant Director-General จาก Global Green Growth Institute (GGGI)
not insert alt on tag images

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนฯ 12

(29 ม.ค. 2559)
นายถวิล เปลี่ยนสีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
not insert alt on tag images

กรอ. หารือช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง

(22 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม หารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ ชั้น 2
not insert alt on tag images

สศช.-OECD ร่วมเรียนรู้ภาวะเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย

(20 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้อง 522 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยายเรื่อง “Economic Outlook for Southeast Asia...
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ Newsweek และ Oxford Business Group

(20 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Newsweek...
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. หารือการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับผู้แทน ปตท.

(19 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพํฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

(18 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 ...
not insert alt on tag images

สศช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและทิศทางอุตสาหกรรมการบิน

(15 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สศช. (NESDB Knowledge Sharing Session) ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!