no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ ๓๓

(1 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ต้อนรับ Prof. Toshiro Nishizawa

(1 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานราชการ สศช.

(1 ธ.ค. 2558)
not insert alt on tag images

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(29 ต.ค. 2558)
มื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมชมพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย- เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ฝ่ายไทย
not insert alt on tag images

การประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 20

(29 ต.ค. 2558)
วันที่ 10 กันยายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ต าแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะรัฐมนตรีประจ าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS Minister) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ
not insert alt on tag images

สศช. สำรวจโครงการถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี

(28 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้ าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงพื้นที่สำรวจโครงการถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
not insert alt on tag images

ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ

(27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วม ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคเอกชน ๕ สถาบัน
not insert alt on tag images

การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การปฏิบัติ

(19 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔
not insert alt on tag images

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

(18 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ พ.ศ. ๒๕๕๘
not insert alt on tag images

ญี่ปุ่นร่วมยกระดับการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย

(9 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสุริยานุวัตร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกหารือเรื่อง “การยกระดับการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรม” (Upgrading Research and Development (R&D) and Human Resources Development (HRD) of Thai Industries) ระหว่างผู้แทน ๔ ฝ่าย
not insert alt on tag images

ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช.

(6 ต.ค. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดง ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำาปี ๒๕๕๘ ของ สศช. "ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)" ๑๔ ก.ย. นี้

(5 ต.ค. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(2 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น าคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของจังหวัด รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่
not insert alt on tag images

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(29 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (โดยขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและตอบค าถามแก่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นในการสัมมนา เรื่อง Thailand Development and Investment
not insert alt on tag images

ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช.

(14 ก.ย. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ...
not insert alt on tag images

ขนพ. ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เห็นชอบพัฒนา ๖ คลัสเตอร์เป้าหมาย

(8 ก.ย. 2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ ห้องภานุรังษีภายในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขนพ. และ นายธานินทร์ ผะเอม ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านคลัสเตอร
not insert alt on tag images

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย

(4 ก.ย. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะทำงานอำนวยการด้านต่างๆ ๖ ชุด พร้อมทั้งฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานอำนวยการแต่ละชุด
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองของปี 2558

(3 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวภาวะสังคม
not insert alt on tag images

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

(3 ก.ย. 2558)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558

(28 ส.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!