no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ

(27 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วม ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนนัดพิเศษ โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคเอกชน ๕ สถาบัน
not insert alt on tag images

การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่การปฏิบัติ

(19 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔
not insert alt on tag images

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

(18 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ พ.ศ. ๒๕๕๘
not insert alt on tag images

ญี่ปุ่นร่วมยกระดับการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย

(9 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสุริยานุวัตร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีพิธีลงนามในบันทึกหารือเรื่อง “การยกระดับการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรให้แก่อุตสาหกรรม” (Upgrading Research and Development (R&D) and Human Resources Development (HRD) of Thai Industries) ระหว่างผู้แทน ๔ ฝ่าย
not insert alt on tag images

ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช.

(6 ต.ค. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดง ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมประจำาปี ๒๕๕๘ ของ สศช. "ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)" ๑๔ ก.ย. นี้

(5 ต.ค. 2558)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด ติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(2 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ น าคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของจังหวัด รวมทั้งพบปะประชาชนในพื้นที่
not insert alt on tag images

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(29 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (โดยขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและตอบค าถามแก่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นในการสัมมนา เรื่อง Thailand Development and Investment
not insert alt on tag images

ร่วมชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒ สู่จุดหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช.

(14 ก.ย. 2558)
วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ...
not insert alt on tag images

ขนพ. ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เห็นชอบพัฒนา ๖ คลัสเตอร์เป้าหมาย

(8 ก.ย. 2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ ห้องภานุรังษีภายในศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการ ขนพ. และ นายธานินทร์ ผะเอม ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านคลัสเตอร
not insert alt on tag images

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย

(4 ก.ย. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะประธานคณะทำงานอำนวยการด้านต่างๆ ๖ ชุด พร้อมทั้งฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานอำนวยการแต่ละชุด
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองของปี 2558

(3 ก.ย. 2558)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวภาวะสังคม
not insert alt on tag images

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

(3 ก.ย. 2558)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2558 และแนวโน้มปี 2558

(28 ส.ค. 2558)
not insert alt on tag images

ผู้สูงอายุร่วมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนฯ ๑๒

(25 ส.ค. 2558)
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กลุ่มผู้สูงอายุ และบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ” โดยมี นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช ประธานอนุกรรมการอ านวยการธนาคารสมอง ร่วมเป็นประธานในการ ระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. บรรยายแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมายสู่การพัฒนากฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ

(25 ส.ค. 2558)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบ ทางกฎหมาย (RIA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น : APEC Workshop on Developing RIA Guidelines as an Anti – Corruption Tool” จัดโดยกระทรวงยุติธรรมโดยมี นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง “RIA สู+การพัฒนากฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ” ณ ห0องกมลทิพย1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔

(20 ส.ค. 2558)
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔
not insert alt on tag images

IMF หารือ สศช. ก่อนประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย

(17 ส.ค. 2558)
IMF หารือ สศช. ก่อนประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย หัวข้อในการหารือประกอบด้วย (๑) ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มปี ๒๕๕๘ (๒) ประเด็นท้าทายและแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะปานกลาง และ (๓) สถานะความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่สาคัญ
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(14 ส.ค. 2558)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
not insert alt on tag images

หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่

(14 ส.ค. 2558)
หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการส่งเสริมการทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ทาการเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการวางแผนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม และสนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!