logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ และอาหารในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบปีที่ ๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด     ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส-ยะลา-ปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Thailand Competitiveness : How to turn challenges into success?  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

(7 พ.ค. 2563)

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 4 และพื้นที่ต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนของภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก

(5 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(1 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการออกแบบระบบการประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานในอนาคต โดยวิธีคัดเลือก

(1 พ.ค. 2563)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2563

(30 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

(30 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์คโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 เม.ย. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(29 เม.ย. 2563)

ประกาศ สพอ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 ปี 2563 ( มค 63 - มีค 63)

(29 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล Global Trade Atlas โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 เม.ย. 2563)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคาร 4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(28 เม.ย. 2563)

ประกาศ ราคากลางและงวดงาน งานปรับปรุงอาคาร 4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(28 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!