logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนตัวชี้วัดศักยภาพชุมชนเพื่อการติดตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก

(19 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงานฯ

(18 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561

(18 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลช่วงครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยวิธีคัดเลือก

(15 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF (อาคาร 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF (อาคาร 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๔ และพื้นที่ต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meetings ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก

(15 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผอ.สพต.

(14 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!