logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สศช. ในรูปแบบ E-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(22 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ธ.ค. 2563)

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22 ธ.ค. 2563)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุคหลัง Covid-19   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(18 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ธ.ค. 2563)

ประกาศราคากลางสำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษามูลค่าที่แท้จริง (Real value) ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) สำหรับประเทศไทย

(15 ธ.ค. 2563)

ประกาศราคากลางสำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

(14 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (VIP) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 7 คัน 

(14 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูกระจก อาคาร 1 ชั้น 1

(9 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กศม.)

(9 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ธ.ค. 2563)

ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด

(9 ธ.ค. 2563)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(9 ธ.ค. 2563)

ประกาศราคากลางซื้อชุดระบบไมโครโฟน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(9 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!