logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์คโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 เม.ย. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(29 เม.ย. 2563)

ประกาศ สพอ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 ปี 2563 ( มค 63 - มีค 63)

(29 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล Global Trade Atlas โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 เม.ย. 2563)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคาร 4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(28 เม.ย. 2563)

ประกาศ ราคากลางและงวดงาน งานปรับปรุงอาคาร 4 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(28 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2562 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562

(28 เม.ย. 2563)

ประกาศ สพต เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 ปี 2563 ( มค 63 - มีค 63)

(27 เม.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูบานอลูมิเนียม ทางเข้าห้องศูนย์ถ่ายเอกสาร ฝบป. 

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ๔ และพื้นที่ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อนิตยสาร สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างทำกุญแจห้องผู้บริหาร อาคาร ๒ ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้ กลไก ก.บ.ภ. โดยวิธีคัดเลือก 

(24 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลานอกเวลาราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิรูปประเทศพัฒนาอนาคตเพื่อคนไทยและความยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!