logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) ของสพอ.

(31 ม.ค. 2566)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 ช่อง พร้อม Module ชนิด Power over Ethernet จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ม.ค. 2566)

ประกาศราคากลางการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 ช่อง พร้อม Module ชนิด Power over Ethernet จำนวน 6 ชุด

(30 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเว็บไซต์ออกแบบเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๖ เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ. วิชาการฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

(26 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบนิเวศของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(24 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 11 คัน

(24 ม.ค. 2566)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(24 ม.ค. 2566)

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เล่มเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผน

(23 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ e-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ม.ค. 2566)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(23 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ม.ค. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนฯ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ม.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!